ปี พ.ศ. 2565

[แนะนำ] หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

ปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยกระดับโลกแห่งการเรียนรู้ก้าวทันสู่ยุคดิจิทัล กับ 4 หลักสูตร ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร


 • วิชาเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจ
  เน้นการปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ เพื่อสามารต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
 • วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสาร
  สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้านการสื่อสาร เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม
 • วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  รู้ลึก รู้จริง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้นำด้านงานภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  สุขภาพคือเรื่องสำคัญ พร้อมนำข้อมูนำเสนอ อย่างสร้างสรรค์ผ่านกลยุทธ์และทฤษฎีที่ไม่เหมือนใคร
คุณสมบัติผู้ที่สนใจสมัคร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีในทุกด้านสขาวิชา
รายละเอียดการศึกษา
 • หลักสูตรละ 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ (วันศุกร์-วันอาทิตย์) 
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครวันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2565

สมัครได้ทาง https://admission.swu.ac.th