ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดการอัปโหลด Portfolio และ Clip VDO เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ TACS 2 รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการอัปโหลด Portfolio และ Clip VDO
เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ TACS 2 รอบ Quota ประจำปีการศึกษา 2564


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
TCAS รูปแบบที่ 2 : การรับแบบโควตา (Quota)
จำนวน 3 โครงการ 10 วิชาเอก และ จำนวนรับ 146 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก
1.คะแนนสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2564 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Video Clip ตามรูปแบบที่กำหนด
3.การสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

>>> ส่ง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Clip VDO ได้ที่ https://forms.gle/pAyVFF2PsPwkVfxj9

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
1.ผู้สมัครจะต้องจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์  ไม่เกิน 100 MB ตามรูปแบบที่กำหนด
และ Video Clip แนะนำตัวเองอัพโหลดที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม http://cosci.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.  มีรายละเอียดดังนี้      
     1) รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร      
     2) เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)             
          ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย  ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / อีเมล /หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / ช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวก/
                       ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา / คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร             
          ส่วนที่ 2  หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือสำเนา ใบประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                        ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ซึ่งแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00            
          ส่วนที่ 3  ผลงานหรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร
                       โดยมีจำนวนที่เหมาะสม และผลงานที่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร             
          ส่วนที่ 4  ประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์
          ส่วนที่ 5 การเขียนเรียงความแนะนำตัวเอง (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)             
          ส่วนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >>> http://cosci.swu.ac.th/storage/downloads/zOqzGuPQFg4DnlgO4MLoPXXjryzxtCBRfcUXs88c.pdf
                      และกรอกข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ           
     3) Video Clip แนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้             
          - การแนะนำตัวเอง ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการศึกษา ครอบครัว และอื่นๆ              
          - เหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร              
          - คุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้สมัคร             
          - ท่านคิดว่าการเรียนในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครแล้ว สามารถนำไปพัฒนาสังคมได้อย่างไร

ขั้นตอนการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Video Clip  (เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
     1.อัพโหลด Video Clip ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube โดยตั้งชื่อ Clip “เลขที่รับสมัคร_ชื่อ_นามสกุล” รายละเอียดของ Clip ให้กรอกข้อมูลวิชาเอกและโครงการที่สมัคร โดยอัพโหลดในรูปแบบ Unlisted (ไม่เป็นสาธารณะ)
     2.เข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม http://cosci.swu.ac.th และกดเข้าไปที่แบนเนอร์ “อัพโหลดเอกสาร TCAS64 รอบที่ 2” ทำการเลือกโครงการและสาขาวิชา/วิชาเอกให้เรียบร้อย
     3.ดำเนินการกรอกข้อมูล และอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 100 MB และคัดลอก URL Youtube
     จากข้อ 1. มาวางในหน้ากรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนด ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.      

* เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้รับ e-mail ตอบกลับจากระบบ หากอัพโหลดข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา      

หมายเหตุ    1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270                                 
                  2. ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการอัพโหลดเอกสารได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/cosciswunews และทาง E-mail : prcosciswu@gmai.com