ปี พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

(สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้าย)

สำหรับนิสิต

หากนิสิตที่เดินทางกลับ หรือ Transit จากประเทศที่มีความความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเชื้อโรคฯ ให้หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

โดยต้องส่งเอกสารหน้าแรกของหนังสือเดินทาง และหน้าที่แสตมป์การเข้าออก ส่งมายัง คุณสุธาดา นุกูลวุฒิโอภาส (พี่เชอรี่) ทางอีเมล์ chuleeporn@g.swu.ac.th และติดต่อทางฝ่ายวิชาการทางโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11270 เพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนต่อไป


สำหรับบุคลากร

เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วให้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาทาง E-mail และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้านพัก เป็นเวลา 14 วัน หากพ้นวันที่กำหนด ไม่มีอาการผิดปกติให้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ


ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเชื้อโรค COVID-19

• สาธารณรัฐประชาชนจีน
• ประเทศญี่ปุ่น
• สาธารณรัฐสิงคโปร์
• เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ
• เขตบริหารพิเศษมาเก๊าฯ
• สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
• สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
• สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
• ประเทศมาเลียเซีย
• สาธารณรัฐอิตาลี
• สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
• ประเทศที่ถูกประกาศเพิ่มเติมตามกระทรวงสาธารณสุข◆ ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม◆ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศวิทยาลัยฯ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ


#COVID19#COSCISWU #ทีมมศว