ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TACS 2 Quota

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 2 Quota

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รูปแบบที่ 2 : การรับแบบโควตา (Quota)
จำนวน 3 โครงการ 10 วิชาเอก และ จำนวนรับ 146 ที่นั่ง
ผู้สมัครการคัดเลือกฯ สามารถอ่านระเบียบการรับสมัครฯ หรือ ประ
กาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

ได้ที่ >>> https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/6720210301074354.pdf?fbclid=IwAR30Ir57AUpEUqXNz_Q4tGo1ft9ItwtNyi4UJrf5FcWvDxt0djnOfZXiw0c

และระบบการรับสมัคร ได้ที่ >>> https://admission.swu.ac.th/

รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564

โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

   เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความโดดเด่นทางด้านการออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ ด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ด้านการแสดง การกำกับ การแสดง หรือการเขียนบท ด้านการผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่น

2.โครงการนักกีฬา
   เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี
3.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
   เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล โรงเรียนบ้านทับวัง และโรงเรียนชิตใจชื่น

>>> ส่ง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Clip VDO ได้ที่ https://forms.gle/6YnKY7rrq8VHEg169

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
     -โรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) และ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
     -โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา: มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา  ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
     -โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.): มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษา (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
3.จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นและมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
4.มีผลการสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2564 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
     สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
     - วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย    
     สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
     - วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
     -
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
     - วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์    
     สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
    - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
   
- วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
    - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

GAT / PAT วิชาสามัญ 9 วิชา
GAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าน้ำหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ำ % ค่าน้ำหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ำ % ค่าน้ำหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ำ %
50 - 20 - 30 -
   
    สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
     -วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
     -วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
GAT / PAT วิชาสามัญ 9 วิชา
GAT คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 ภาษาอังกฤษ
ค่าน้ำหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ำ % ค่าน้ำหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ำ % ค่าน้ำหนัก % เกณฑ์ขั้นต่ำ %
50 - 20 - 30 -
เกณฑ์การคัดเลือก
1.คะแนนสอบ GAT ประจำปีการศึกษา 2564 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Video Clip ตามรูปแบบที่กำหนด
3.การสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด


เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
1.ผู้สมัครจะต้องจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์  ไม่เกิน 100 MB ตามรูปแบบที่กำหนด และ Video Clip แนะนำตัวเองอัพโหลดที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม http://cosci.swu.ac.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.   มีรายละเอียดดังนี้
      1)รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร
      2)  เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
             ส่วนที่ 1  ประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย  ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / อีเมล /หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / ช่องทางออนไลน์ที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวก/ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา / คะแนนเฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร
             ส่วนที่ 2  หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ. 1:4) หรือสำเนา ใบประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ซึ่งแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
            ส่วนที่ 3  ผลงานหรือรูปถ่ายแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชา/วิชาเอก ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครโดยมีจำนวนที่เหมาะสม และผลงานที่นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
             ส่วนที่ 4  ประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ส่วนที่ 5 การเขียนเรียงความแนะนำตัวเอง (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เฉพาะวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
             ส่วนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารที่ http://cosci.swu.ac.th/storage/downloads/zOqzGuPQFg4DnlgO4MLoPXXjryzxtCBRfcUXs88c.pdf และกรอกข้อมูลเพื่อรับรองความถูกต้องของหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ     
       3) Video Clip แนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
             - การแนะนำตัวเอง ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการศึกษา ครอบครัว และอื่นๆ
              - เหตุผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร
              - คุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้สมัคร
             - ท่านคิดว่าการเรียนในสาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัครแล้ว สามารถนำไปพัฒนาสังคมได้อย่างไร

ขั้นตอนการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ Video Clip  (เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์)
1.อัพโหลด Video Clip ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube โดยตั้งชื่อ Clip “เลขที่รับสมัคร_ชื่อ_นามสกุล” รายละเอียดของ Clip ให้กรอกข้อมูลวิชาเอกและโครงการที่สมัคร โดยอัพโหลดในรูปแบบ Unlisted (ไม่เป็นสาธารณะ)
2.เข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม http://cosci.swu.ac.th และกดเข้าไปที่แบนเนอร์ “อัพโหลดเอกสาร TCAS64 รอบที่ 2” ทำการเลือกโครงการและสาขาวิชา/วิชาเอกให้เรียบร้อย
3.ดำเนินการกรอกข้อมูล และอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 100 MB และคัดลอก URL Youtube จากข้อ 1. มาวางในหน้ากรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนด ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.
      * เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้รับ e-mail ตอบกลับจากระบบ หากอัพโหลดข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
      หมายเหตุ   1. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11268, 11269, 11270                
                        2. ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการอัพโหลดเอกสารได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/cosciswunews และทาง E-mail : prcosciswu@gmail.com