ปี พ.ศ. 2564

"อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน"

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้ดำเนิน "โครงการบริการวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน"

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

มอบความรู้ให้น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การเล่าเรื่อง อย่างมีทักษะสื่อสารเบื้องต้น ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในแหล่งชุมชน

พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม