ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Huawei Filmmaking Workshop

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Huawei Filmmaking Workshop

ร่วมเรียนรู้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น กับวิทยากรมืออาชีพ "พี่คงเดช จาตุรันรัศมี"
ผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นด้วยโทรศัพท์ Huawei

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ พลาซ่าชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ที่ ชื่อ ชั้นปี วิชาเอก
1 ศุภอาฒย์ มั่นสิงห์ ปี 2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2 พลพัต ลีลาพงศธร ปี 3 การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3 ระดับดาว ศรีระวงศ์ ปี 2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
4 เสาวนีย์​ เหลี่ยมหลุมภา ปี 3 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5 โชคชัย สวัสดิ์พานิชย์ ปี 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6 วิมลสิริ เพชรอุด ปี 4 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
7 สุพิชฌาย์ ปรางค์จันทร์ ปี 4 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8 จตุพร สิทธิพัฒน์โกศล ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
9 ณริฎฐา อัศวสุนทรางกูร ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
10 นายอรรถนนท์ ปานรัตน์ ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11 ชญานันท์ ศรีนิธิกีรติสาธร ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12 ภวัต ทวีกุล ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13 ณัฐพร ประทุมสูตร ปี 3 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14 ณัฐกฤตา ตาสุยะ ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
15 ธนัชญา เกียรติกิตติสรณ์ ปี 1 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16 รวิภา ทิศกระโทก ปี 1 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
17 จุฬารัตน์ ขุนราษฎร์ ปี 1 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
18 จิรันธนิน ธนสิทธ์วีระกุล ปี 2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
19 ภาณุพันธ์ ศรีพยัคฆเศวต ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
20 สิรวิชญ์ เขียวนาวาวงศ์ษา ปี 2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
21 ทักษิณ ยีสะมะแอ ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
22 นนทนัตถ์ ปีติวรรณ ปี 4 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
23 พนิดา แมงกลาง ปี 4 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
24 สาริน ไชยมะโน ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
25 ประเมศฐ์ ศิริเนืองชานนท์ ปี 4 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
26 ณัฐพล ศรีเกษเพ็ชร? ปี 2 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
27 จัสมิน มาหา ปี 4 การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
28 รัตนสยาม เสือนุ่ม ปี 4 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
29 ธนวรรณ ขำมา ปี 4 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย