ปี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

สำหรับการจัดการเรียนการสอน อาจารย์สามารถปรับวิธีการสอน, การวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถจัดให้เรียนจบเร็วกว่าเดิม หรือเปลี่ยนเป็นการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Video On Demand โดยยกเว้นการตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าเรียนสำหรับการสอบปลายภาค

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการสอบผ่านรูปแบบออนไลน์, Take Home Exam หรือใช้การสอบรูปแบบเดิม

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา สามารถรปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ หรือระบบประชุมทางไกลได้

ในส่วนการดำเนินการจัดกิจกรรมจะเลื่อนออกไปก่อน หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ


◆ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศมหาวิทยาลัยฯ


#COVID19#COSCISWU #ทีมมศว