ปี พ.ศ. 2562

การเทียบค่ากิจกรรมเป็นหน่วยชั่วโมง เพื่อบันทึกในกิจกรรมจิตอาสา (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)

สำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมอาสากับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถขอบันทึกกิจกรรมเพื่อเทียบค่าเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้

โดยนิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง http://cosci.swu.ac.th/download พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยในห้วข้อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิสิต > แบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา (รายบุคคล)


แล้วทำการแนบหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ :

• ภาพถ่ายระหว่างนิสิตทำกิจกรรม
• ป้าย / โปสเตอร์ / หน้าเว็บการประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
• กำหนดการกิจกรรม
• ประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
• สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

นำแบบฟอร์มฯ และหลักฐาน ส่งที่ : งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิตชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ฝั่งซ้ายมือ)
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15351 หรือ 21307


[ หมายเหตุ ]

• กรณีเป็นองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยต้องให้ผู้ควบคุมดูแลเซ็นชื่อ พร้อมทั้งประทับตราองค์กรนั้นๆ
• หากได้รับเงินค่าตอบแทนในการทำกิจกรรมจิตอาสา นิสิตจะไม่ได้รับชั่วโมงจิตอาสา
• จำนวนชั่วโมงที่ได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส่วนกิจการนิสิตโดยยึดจากกำหนดการกิจกรรมเป็นหลัก
#ทีมมศว #COSCISWU