ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ID และ PASSCODE : ZOOM)

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (ID และ PASSCODE : ZOOM)


>> รายละเอียดการสอบ (วันที่ 29 เมษายน 2565) รูปแบบออนไลน์ : ผู้สอบทำข้อสอบสัมภาษณ์ผ่าน Application Zoom <<


.โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

.โครงการนักกีฬา

.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”


1. วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

2. วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

3. วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

4. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

5. วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

6. วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

7. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

8. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

9. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

10. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น.  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 เป็นต้นไป

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด

11. วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น.  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 เป็นต้นไป

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติการแสดง (Audition) ตามลำดับที่กรรมการกำหนด โดยการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้

    - การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจ ในงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

    - การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

    - ประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง


รหัสห้องสอบ Application zoom วันที่ 29 เมษายน 2565
โครงการ วิชาเอก Meeting id Passcode
- โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
- โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนในเครือข่าย
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 859 6922 8458 356430
วิขาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 890 1032 0471 277608
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร898 2690 5567299758
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล890 0019 9001556768
วิชาเอกออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล837 6316 7917
938996
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการสื่อสารเพื่การท่องเที่ยว849 1010 4567635279
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ832 9995 3178043839
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม848 4378 2988803972
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ 845 4483 8890 101881
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 861 5434 2521 327945
- โครงการนักกีฬา วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 832 9995 3178 043839
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม