ปี พ.ศ. 2562

[PRE-COSCI] รายชื่อและห้องเรียน อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1

ด้วย ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวักรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1  ในวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -16.00 น. และวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มทูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตนั้น

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง รับทราบและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว (ตามรายชื่อนิสิตดังแนบ) 


กลุ่มที่ ห้องเรียน
1 ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2 ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3 ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4 ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
5 ห้อง 1002 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
6 ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
7 ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
8 ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี


• รายชื่อนิสิตแยกตามกลุ่ม และห้องเรียน


รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน

รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่ได้เรียนปรับพื้นฐานฯ