ปี พ.ศ. 2564

รูปแบบการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ID และ Passcode : ZOOM)

รูปแบบการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ID และ PASSCODE : ZOOM)


>> รายละเอียดการสอบ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) รูปแบบออนไลน์ : ผู้สอบทำข้อสอบปฏิบัติผ่าน Application Zoom <<


.โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

.โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

1. วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย และ วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ

1. รายงานตัวเข้าสอบปฏิบัติ เวลา 08.30 – 08.50 น. เริ่มสอบปฏิบัติเวลา 09.00 – 11.00 น.

2. ผู้เข้าสอบเข้า  Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบปฏิบัติ

3. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น

4. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์การวาดเขียนและลงสี ตามความถนัดของตนเอง

5. ระหว่างการสอบปฏิบัติ ผู้เข้าสอบ ต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาในมุมที่ให้กรรมการสามารถมองเห็นผู้เข้าสอบและชิ้นงานตลอดเวลาขณะกำลังสอบ รวมถึงจัดสถานที่สอบให้มีแสงสว่างเพียงพอ หากพบว่ามีการทุจริตในกรณีใดก็ตามในการสอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

6. เมื่อหมดเวลาสอบปฏิบัติ ให้ถ่ายรูปผลงานทั้งสองผลงาน ตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ 1 และเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล ผลงานที่ 2 และให้อัพโหลดไฟล์ผ่านลิงก์ที่จะประกาศแจ้งก่อนหมดเวลาสอบ   15 นาที และต้องอัพโหลดไฟล์ให้แล้วเสร็จภายใน เวลา 11.15 น. หรือหลังจากหมดเวลาสอบปฏิบัติ 15 นาทีหากอัพโหลดไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์การส่งผลงาน

รายละเอียดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 12.30 - 13.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด


2. วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

รายละเอียดการสัมภาษณ์ และสอบการแสดง รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบเวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสอบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2. ให้ผู้มีสิทธิ์เตรียมบทแสดงคนเดียว (Monologue) คนละ 1-3 นาที

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

4. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติการแสดง (Audition) ตามลำดับที่กรรมการกำหนด โดยการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้

- การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจ ในงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

- การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

- ประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง


3. วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

รายละเอียดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด


.โครงการนักกีฬา
4.วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว และ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

รายละเอียดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด


>> รายละเอียดการสอบ (วันที่ 7 พฤษภาคม 2564) รูปแบบออนไลน์ : ผู้สอบทำข้อสอบปฏิบัติผ่าน Application Zoom <<

4. วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม และ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

1. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้า Application Zoom ตั้งชื่อเป็นเลขที่นั่งสอบ_ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับเตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงและยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์รออยู่ในห้อง Waiting Room ของ Application Zoom ฟังคำชี้แจงจากกรรมการและรอฟังการเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษา และให้เปิดกล้องในระหว่างการสัมภาษณ์

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับที่กรรมการกำหนด


รหัสห้องสอบ Application zoom วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
วิชาเอก Meeting id Passcode
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม - วิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 860 3117 5518 730919
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - วิชาเอกการออกแบบเพื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 825 8502 7638 123244
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 825 5907 2918 215607
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม - วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 838 7142 4475 202475
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม - วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 835 8504 0228 862644
โครงการนักกีฬา (ทั้ง 3 วิชาเอก) 865 4237 5173 cosciTCAS


รหัสเข้าสอบ application zoom วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วิชาเอก Meeting ID PASSCODE
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 884 0107 2657 508071
สาขาวิขานวัตกรรมการสื่อสาร - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 898 0096 1176 468623
สาขาวิขานวัตกรรมการสื่อสาร - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 891 7641 6788 456758
สาขาวิขานวัตกรรมการสื่อสาร - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 862 9882 8481 309373
สาขาวิขานวัตกรรมการสื่อสาร - วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ 880 3169 8539 831950