ปี พ.ศ. 2562

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ ASIA PACIFIC YOUTH EXCHANGE

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange (APYE) Thailand ระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2562 ณ. โรงแรม S.D. Avenue และศูนย์การประชุมขององค์กรสหประชาชาติ (United Nation Conference Centre)

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นใน 3 ประเทศเท่านั้น คือ APYE Thailand ในประเทศไทย APYE Korea ในประเทศเกาหลีใต้ และ APYE Philippines ในประเทศฟิลลิปปินส์ ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ส่งนิสิต 3 คน คือ 1. นายภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2.นางสาววรางค์สิริ ธนจรัสวรภัทร์ วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ และ 3.นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์ วิชาเอกการสื่อสารสุขภาพ

โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ 1.Social Entrepreneurship Skill Training 2. Local Immersion และ 3. Asia Pacific Youth Symposium ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันคิดค้น Social Innovation เพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ให้แก่พื้นที่ต่างๆตามที่โครงการได้คัดเลือกไว้ และมีการแข่งขันกันนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 3 ผลงานจากทั้งหมด 19 ผลงาน

และจากการนำเสนอผลงานในกิจกรรมสุดท้าย คือ Asia Pacific Youth Symposium ผลปรากฏว่า นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยเป็น 1 ใน 3 กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการคิดค้น Social Innovation เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) จากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน จาก 20 กว่าประเทศ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 19 กลุ่มย่อย