ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "นักออกแบบการแต่งหน้า" (Make-up Artist)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 9 เราพาไปทำความรู้จักกับ "นักออกแบบการแต่งหน้า"

เนื้อหา : ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


- - - -


ทำความรู้จัก "นักออกแบบการแต่งหน้า"

นักออกแบบการแต่งหน้า – นักศิลปะการแต่งหน้า - ช่างแต่งหน้า หรือที่เรารู้จักว่า Make – up Artist คือบุคคลที่สร้างศิลปะบนใบหน้าของนักแสดงให้ออกมามีความสวยงาม หรือเป็นเอกลักษณ์ตามบทบาทที่ได้รับ มีลักษณะที่เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเสมอ

ในบางเรื่องนี้การออกแบบการแต่งหน้ายังต้องทำการแต่งหน้าแบบเทคนิคพิเศษ (Special Effect Make - up : SFX Make - up) เพื่อตรงตามที่ผู้กำกับภาพยนตร์ต้องการ


. . .


[หน้าที่ของนักออกแบบการแต่งหน้า]

• การสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบการแต่งหน้าบนใบหน้าของนักแสดงในรูปแบบต่างๆ
• การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การร่วมกันกำหนดแนวความคิด (Concept) ในการออกแบบและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการแต่งหน้าด้วยรูปแบบของการทำงานเป็นทีม
• ประสานงานระหว่างผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับศิลป์ ผู้กำกับภาพ ฝ่ายเทคนิคในด้านต่างๆ รวมถึงนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง


. . .


[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็นนักออกแบบการแต่งหน้า]

• มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
• มีความพร้อมต่อการเรียนรู้เทรนด์หรือเทคนิคใหม่ๆด้านการแต่งหน้าอยู่เสมอ
• ชอบดูภาพยนตร์ในแนวที่หลากหลาย รวมทั้งชอบดูงานสร้างสรรค์ด้านการแต่งหน้าผ่านสื่อ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความสนใจและชื่นชอบในเรื่องการแต่งหน้า การออกแบบ
• มีความซื่อสัตย์และมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานหรือละเมิดลิชสิทธิ์ผู้อื่น
• มีความละเอียดในการสร้างสรรค์งาน ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานกับผู้คนและทีมงานได้หลากหลาย
• เป็นผู้ฟังที่ดี
• มีความอดทนในการทำงาน
• มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยการอัปเดตเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลจากทางออนไลน์และออฟไลน์
• ทัศนคติความคิดเชิงบวกต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ
• การดูแลรักษาความสะอาดและใส่ใจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน
• มีความพร้อมต่อการฝึกฝนเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์แก่ตนเองอยู่เสมอ
• มีใจรักในอาชีพ
• สามารถเดินทางได้ตลอดเวลาเมื่อมีคิวงาน


#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว