ปี พ.ศ. 2564

เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์และระบบส่ง Clip VDO ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน)


เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  


*** ผู้สมัครสามารถส่ง Clip VDO วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 11 ก.พ. 64 ภายในเวลา 24.00 น.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาว 3 - 5 นาที ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1.แนะนำตนเองเพื่อแสดงให้คณะกรรมการเห็นความตั้งใจเข้าศึกษาในวิชาเอกสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
และเป้าหมายที่คิดไว้เมื่อเรียนจบ (เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทั้งสองภาษา)
2.บันทึกภาพวิดีโอผู้สมัครขณะกำลังร่างภาพ หรือวาดภาพ ด้วยสไตล์การวาดภาพของตนเอง
ทั้งบนกระดาษหรือผ่านซอฟท์แวร์ด้านการวาด ด้วย Computer หรือ Tablet หรืออื่นๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาว 3 - 5 นาที ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
2.1 องค์ประกอบของคลิปวิดีโอ                       
         1. แนะนำตนเองสั้น ๆ (เป็นภาษาไทย)                       
         2. ความรู้ ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขา (เป็นภาษาไทย)                       
         3. แผนการในอนาคตหลังจากจบการศึกษาแล้ว (เป็นภาษาไทย)                       
         4. ความรู้ ความสามารถพิเศษอื่นๆ (เป็นภาษาไทย)                  
         5. เหตุผลที่สนใจเรียนในสาขานี้ (เป็นภาษาอังกฤษ)
2.2 ข้อกำหนด
         1. คลิปวิดีโอแนะนำตัวให้ถ่ายโดยยืนพูด และถ่ายเพียงครึ่งตัวในชุดนักเรียน
         2. การถ่ายทำวิดีโอให้ถ่ายแบบลองชอท (ให้ถ่ายเพียงเทคเดียว) และห้ามตัดต่อ
         3. ภาพและเสียงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวต้องชัดเจน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาว 3 - 5 นาที ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
2.1 องค์ประกอบของคลิปวิดีโอ                       
        1. แนะนำตนเองสั้น ๆ (เป็นภาษาไทย)                       
        2. ความรู้ ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขา (เป็นภาษาไทย)                       
        3. แผนการในอนาคตหลังจากจบการศึกษาแล้ว  (เป็นภาษาไทย)                       
        4. ความรู้ ความสามารถพิเศษอื่นๆ (เป็นภาษาไทย)                       
        5. เหตุผลที่สนใจเรียนในสาขานี้ (เป็นภาษาอังกฤษ)
2.2 ข้อกำหนด
        1. คลิปวิดีโอแนะนำตัวให้ถ่ายโดยยืนพูด และถ่ายเพียงครึ่งตัวในชุดนักเรียน
        2. การถ่ายทำวิดีโอให้ถ่ายแบบลองชอท (ให้ถ่ายเพียงเทคเดียว) และห้ามตัดต่อ
        3. ภาพและเสียงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวต้องชัดเจน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1.แนะนำตัวเอง ประวัติ การศึกษา งานอดิเรก รวมทั้งเล่าถึงสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ)
2.บอกเหตุผลที่เลือกเรียนในวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
และเป้าหมายในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
3.อาชีพทางด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมีลักษณะการทำงานและรายได้ที่แตกต่างจากอาชีพทั่วไป
อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ค่อนข้างสูง นอกจากค่าเล่าเรียนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในรายวิชาและวิทยานิพนธ์
ครอบครัวคิดอย่างไรกับการเลือกเรียนในสาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลของท่าน
และในสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันท่านและครอบครัวจะมีแผนในบริหารจัดการการเงินในเรื่องการศึกษาของท่านอย่างไร (เป็นภาษาไทย)
4.ท่านคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ดีคืออะไร (เป็นภาษาไทย)
5.ให้ท่านเลือกภาพยนตร์ที่ท่านชอบที่สุด 3 เรื่อง พร้อมเหตุผลที่เลือกภาพยนตร์แต่ละเรื่อง (เป็นภาษาไทย)
6.ภาพยนตร์เป็นศิลปะที่ไม่สามารถสร้างสรรค์ด้วยตัวคนเดียวได้ ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ให้เล่าประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์หรือสื่อดิจิทัลที่ท่านเคยทำ อธิบายถึงตำแหน่งที่ท่านทำ
มีหน้าที่อะไรบ้าง มีอุปสรรคอะไรและแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ให้ท่านอธิบายพร้อมทั้งนำเสนอผลงานที่กล่าวถึงประกอบด้วย (ไม่เกิน 3 ผลงาน เป็นภาษาไทย)
7.ให้เล่าประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับท่าน (อาจเป็นเรื่องครอบครัว เพื่อน เรื่องที่โรงเรียน ฯลฯ)
และวิธีที่ท่านจัดการกับเหตุการณ์นั้น (เป็นภาษาไทย)
8.ให้ท่านเล่าถึงกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ท่านทำ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และวิธีที่ท่านแก้ปัญหาเหล่านั้น (เป็นภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง คลิปวิดีโอแนะนำตนเองและแสดงทักษะความสามารถ
นักเรียนสามารถกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย ความยาวไม่เกิน 5 นาที ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1.แนะนำตัวเอง ประวัติ การศึกษา งานอดิเรก รวมทั้งเล่าถึงสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
เหตุผลที่ต้องการเข้าศึกษาต่อด้านการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เป็นภาษาอังกฤษ)
2.แสดงทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจในงานด้านการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
พร้อมยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่โดดเด่นด้านการออกแบบที่นักเรียนสนใจ
และอธิบายประกอบ (เป็นภาษาอังกฤษ)
3.ให้นักเรียนแสดงทักษะความสามารถทางการวาด ลงสี การออกแบบ พร้อมนำเสนอแนว
ความคิด
โดยเลือกออกแบบฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเสื้อผ้า
ทั้งนี้ในการถ่ายทำให้เห็นภาพตนเองขณะร่าง และลงสีงานที่ต้องการนำเสนอ
4.ให้นักเรียนพูดถึงการรับมือกับปัญหาและความผิดหวังว่ามีวิธีการอย่างไร
และยกตัวอย่างปัญหาที่เคยเผชิญพร้อมทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว (เป็นภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง      
     

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ) ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1. การแนะนำตัวเอง ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการศึกษา ครอบครัว และอื่นๆที่แสดงให้คณะกรรมการเห็นคุณลักษณะ
ทักษะความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ
(เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 (ถ้ามี))
2.พูดในประเด็นด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และของโลกในปัจจุบัน
และคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
3.พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจ หรืออยากเชิญชวนผู้อื่นให้ไปเยี่ยมชม (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
4.พูดถึงแรงบันดาลใจ เหตุผล หรือความคาดหวังในการเรียนมหาวิทยาลัย  (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง    
          

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ) ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1.การแนะนำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการศึกษา ครอบครัว งานอดิเรกและอื่นๆ
ที่แสดงให้คณะกรรมการเห็นคุณลักษณะ ทักษะความสามารถ ของผู้สมัครในด้านต่างๆ (เป็นภาษาภาษาอังกฤษ)
2.พูดในประเด็นด้านสถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศไทย (จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ)
และของโลกในปัจจุบัน และคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต (เป็นภาษาภาษาอังกฤษ)
3.พูดถึงแรงบันดาลใจ เหตุผล หรือความคาดหวังในการเรียนมหาวิทยาลัย
อาชีพที่อยากจะทำหลังจากจบการศึกษา (เป็นภาษาภาษาอังกฤษ)                

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง  คลิปวีดิโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
1. การแนะนำตัวเอง ข้อมูลส่วนบุคคล ครอบครัว ผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับสาขา ให้กรรมการรู้จักโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความยาว 2 นาที
(เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 (ถ้ามี))
2. ตอบคำถามที่ว่า “เมื่อพูดถึงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ท่านคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
และจะช่วยต่อยอดความต้องการพัฒนาในชีวิตของท่านได้อย่างไรบ้าง”
ความยาว 2 นาที (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
3.พูดถึงนวัตกรรมที่คุณชอบและอยากสื่อสารแนะนำให้พวกเรารู้จัก (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประมาณ 1 นาที)  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1. การแนะนำตัวเอง ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการศึกษา ครอบครัว งานอดิเรกและอื่นๆ ที่แสดงให้คณะกรรมการเห็นคุณลักษณะ
ทักษะความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.พูดประเด็นด้านสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และของโลกในปัจจุบัน
และคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3. พูดถึงแรงบันดาลใจ เหตุผล หรือความคาดหวังในการเรียนมหาวิทยาลัย
อาชีพที่อยากจะทำหลังจากจบการศึกษา (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

การสัมภาษณ์และสอบปฎิบัติการ (Audition)ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 เป็นต้นไป
ให้นักเรียนเข้าระบบ ZOOM ผ่านลิงค์ที่สาขากำหนด
(จะประกาศให้ทราบรายละเอียดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ Banner ที่ 2)
โดยให้นักเรียนตั้งชื่อ ACCOUNT เป็น รหัสเลขที่นั่งสอบ โดยการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้


1.การสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ และทัศนะความคิดเห็น ความเข้าใจในงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
2.การสัมภาษณ์เชิงวิชาการโดยการแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3.ประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง      


ขั้นตอนการส่ง Video Clip

1. อัพโหลด Video Clip ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube โดยตั้งชื่อ Clip “เลขที่นั่งสอบ_ชื่อ_นามสกุล” รายละเอียดของ Clip ให้กรอกข้อมูลวิชาเอกและโครงการที่สมัคร โดยอัพโหลด ในรูปแบบ Unlisted (ไม่เป็นสาธารณะ)
2. เข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม http://cosci.swu.ac.th และกดเข้าไปที่แบนเนอร์ “อัพโหลด Video Clip TCAS64 รอบที่ 1”
3. ดำเนินการกรอกข้อมูล และคัดลอก URL Youtube จากข้อ 1. มาวางในหน้ากรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.
* เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นจะได้รับ e-mail ตอบกลับจากระบบ หากอัพโหลดข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา  

หมายเหตุ 
1.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชา/วิชาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11269, 11270
2.ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการอัพโหลดเอกสารได้ผ่านทางhttps://www.facebook.com/cosciswunews และทาง E-mail : prcosciswu@gmail.com