ปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS63 รอบที่ 3 (Admission 1) ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 3 : Admission 1


เปิดรับสมัคร

• 17-27 เมษายน 2563 ทาง http://mytcas.com

ในรอบนี้ สามารถยื่นได้สูงสุด 6 อันดับ ในทุกสาขาวิชาของทุกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร
ขอให้ผู้สมัครศึกษากระบวนการและวิธีการยื่นคัดเลือกจากทาง ทปอ. ต่อไป

เข้าสู่ระบบรับสมัครของ ทปอ.

. . .

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

• ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

. . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
•  คัดเลือกผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้)

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก• คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2562 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
• แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
• สำหรับสาขาวิชาที่มีการใช้ วิชาสามัญ "วิชาคณิตศาสตร์" ผู้สมัครสามารถเลือกยื่นได้ทั้งคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 (หากมีคะแนนทั้งสองวิชา ทางมหาวิทยาลัยจะเลือกรายวิชาที่มีคะแนนสูงสุดในการคัดเลือก


จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 3)


สาขาวิชา รวม
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 10
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 10
การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 5
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 10
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 20
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 15
รวม 70

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

         

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci