ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application Marketing : Lockgame

ชื่อผลงาน : Lockgame
ชื่อ Thesis : การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมพฤติกรรมการติดเกมของเยาวชนไทย
Concept : Enjoy real life

Lockgame เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการติดเกมของเยาวชนไทย โดยการให้ความรู้ ตรวจสอบ แก้ไขและบรรเทาอาการติดเกม ที่ผ่านการใช้แอปพลิเคชันได้รู้จักการแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวรวินนิภา แตงจุ้ย
- นางสาวอัยยา นานาสมบัติ