ปี พ.ศ. 2563

นิสิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัล 'เด็กและเยาวชนดีเด่น' ปี 2563

นายจักริน กังวานเกียรติชัย
นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 พร้อมทั้งเข้าพบนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดย : กระทรวงศึกษาธิการ