ปี พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เข้าสอบ SWU-SET : ชั้นปีที่ 1 - 23 มีนาคม 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดยทางศูนย์ภาษา และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการจัดการสอบในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :


รายละเอียดการสอบ SWU-SET

• นิสิตที่เข้าสอบต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 15 นาที (08.45 น.) เนื่องจากการทดสอบการฟังจะเริ่มเวลา 09.00 น. จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังประตูห้องสอบปิดในเวลา 09.00 น. โดยเด็ดขาด
•  หากนิสิตไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ นิสิตต้องสมัครสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) กับทางวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ) และเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง  
•  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป นิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 3 ทุกคน ต้องสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (SWU-SET) โดยผลคะแนนทั้ง 2 ครั้ง จะแสดงในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของนิสิต
• กรณีที่นิสิตเคยยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (SWU-SET) เพื่อยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี จะไม่สามารถนำผลคะแนนนั้นมายกเว้นในการสอบดังกล่าวได้ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET

รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบ SWU-SET