ปี พ.ศ. 2563

ทุนการศึกษา : ทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 (กรณี COVID-19)

ทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

 • ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ประสบปัญหาด้านค่าครองชีพและด้านการศึกษา จากสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • 2) เป็นนิสิตผู้ที่ประสบปัญหาด้านค่าครองชีพและด้านการศึกษา จากสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 4) เป็นผู้ที่แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
 • 5) หากเป็นนิสิตที่เคยได้รับทุนของวิทยาลัยฯ หรือมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 6) เป็นนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยรวม ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 2.50

เงื่อนไขสำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา

 • 1) เป็นผู้เสียสละเวลา มีจิตอาสาในการทำงานกับอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • 2) การเบิก – จ่ายทุน เป็นจำนวนเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • 3) นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องการแต่งกาย และความประพฤติที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
 • 4) นิสิตผู้ที่ได้รับทุนจะต้องแบ่งเวลาช่วยงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
 • 5) หากนิสิตเป็นผู้ได้รับทุนหรือประสงค์ในการขอรับทุนกยศ. หรือ กรอ. จะไม่สามารถขอรับ การพิจารณาทุนประเภทนี้ได้
 • 6) หากนิสิตผู้ได้รับทุนพ้นจากสภาพนิสิต นิสิตจะต้องชดใช้ทุนคืนเต็มจำนวน ยกเว้นกรณีที่นิสิต ประสบปัญหาด้านการเงินโดยไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ พร้อมทั้งให้ส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบ การพิจารณาของดเว้นการชดใช้ทุน

ขั้นตอนการสมัคร

 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง
 • หรือติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย / พี่ชีต้าร์) อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายใน 21 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น. ผ่านทางอีเมล์ coscischolarship@gmail.com หรือที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

 • ระหว่างวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 (วัน เวลา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

 • 27 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัครด้วยกาวหรือสแกนรูปถ่ายเท่านั้น) จำนวน 1 รูป 
 • สำเนารายงานเกรด (Transcript ) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสาร - หลักฐาน : การประสบปัญหาในด้านต่างๆ อันมีผลมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับผู้ปกครองนิสิต/รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • แฟ้มรวบรวมผลงาน หลักฐานหรือสำเนาหลักฐานในการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ถ้ามี/รับรองสำเนาถูกต้อง)


ประกาศรายละเอียดทุนการศึกษา


ประกาศวิทยาลัยฯ


ใบสมัครทุนการศึกษา


ดาวน์โหลดใบสมัครทุน