ปี พ.ศ. 2566

โครงการบริการวิชาการ : การส่งเสริมทักษะสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม

โครงการบริการวิชาการ : การส่งเสริมทักษะสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม

กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อให้เกิดทักษะชีวิตที่สามารถเอาตัวรอดในโลกของดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทัน โดยระยะที่ 1 ได้แจ้งความจำนงให้เริ่มที่โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กับจำนวนนักเรียน 150 คน

จัดขึ้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส จังหวัดปทุมธานี

ดำเนินการโดย สาขานวัตกรรมการสื่อสาร และ ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม cosci swu