ปี พ.ศ. 2566

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท วิชาเอกสื่อและการสื่อสารสุขภาพศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท วิชาเอกสื่อและการสื่อสารสุขภาพ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2566

รู้ลึก รู้จริง ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นผู้นำที่มีความรู้ มีทักษะ คิดวิเคราะห์ พัฒนาด้านสื่อ และนวัตกรรมสื่อสาร สามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านสื่อ และนวัตกรรมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ค. 2566

ผ่านทาง https://admission.swu.ac.th