ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม และ บรรยากาศการลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.สุรินทร์ โครงการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนผ่านการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน (ป.โท)

ประมวลภาพกิจกรรม และ บรรยากาศการลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.สุรินทร์
โครงการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนผ่านการฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน (ป.โท)

นิสิตปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
- สาขาวิชาเอกการออกแบบเพื่อธุรกิจ
- สาขาวิชาสื่อเพื่อสังคม

ได้เข้าพบ นายกเทศมนตรี จังหวัดสุรินทร์และได้เยี่ยมชมหมู่บ้านกันตรึม, คชอาณาจักร หมู่บ้านช้าง, กลุ่มจันทร์โสมา, ชุมชนบ้านโชค-เขวาสินรินทร์ เพื่อเรียนรู้พิธีกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นของ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา