ปี พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS64 รอบที่ 3 (Admission 1,2) ปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่ 3 : ADMISSION 1,2


เปิดรับสมัคร

• 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง HTTP://MYTCAS.COM

เข้าสู่ระบบรับสมัครของ ทปอ.. . . . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย Gpax ไม่ต่ำกว่า 2.00
•  คัดเลือกผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้)

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก Admission 1จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ admission 1 (รอบที่ 3)


สาขาวิชา จำนวน
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 10
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 10
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 5
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 10
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 20
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม10
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์15
รวม 80


เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก Admission 2


จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ admission 2 (รอบที่ 3)


สาขาวิชา จำนวน
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 5
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 12
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 5
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 20
การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ 15
รวม 57


กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• FACEBOOK : COSCI SWU
• TWITTER : @COSCISWU
• LINE : @COSCI