ปี พ.ศ. 2564

ตารางสอนวิชาโท ภาคเรียน 1/2564

ตารางสอนรายวิชาโท ภาคเรียนที่ 1/2564
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเปิดรายวิชาโท ให้นิสิตฯ
สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นิสิตชั้นปีที่ 3 และ นิสิตชั้นปีที่ 4 ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ดำเนินการจัดตารางสอนรายวิชาโทให้เรียบร้อยแล้วนั้น
นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาโท ซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาโท ตาม Link รายละเอียดได้ ต่อไปนี้

วิชาโทการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิชาโทการสื่อสารสังคม
วิชาโทการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
วิชาโทการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาโทคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิชาโทภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


***สำหรับ รายวิชาอื่นๆ ได้แก่ วิชาแกนของวิทยาลัยฯ วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี นิสิตจะต้องดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ https://supreme.swu.ac.thข้อมูลข่าวสาร...จาก ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว