ปี พ.ศ. 2564

"การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น"

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม และ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้จัดโครงการบริการวิชาการ : การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ณ โรงเรียนวัดดีบอน จังหวัดราชบุรี 

เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนและ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง

โดยมีคณาจารย์ และ นิสิต วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย เป็นให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียน...