ปี พ.ศ. 2563

ห้องสอบ SWU-SET : ชั้นปีที่ 1 - 6 มีนาคม 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562


โดยทางศูนย์ภาษา และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการจัดการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบห้องสอบได้ตามเอกสารแนบนี้ :


รายละเอียดการสอบ SWU-SET

• นิสิตที่เข้าสอบต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 15 นาที (12.45 น.) เนื่องจากการทดสอบการฟังจะเริ่มเวลา 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังประตูห้องสอบปิดในเวลา 13.00 น. โดยเด็ดขาด
•  หากนิสิตไม่สามารถมาสอบในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ นิสิตต้องสมัครสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) กับทางวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ) และเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง  
• กรณีที่นิสิตเคยยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (SWU-SET) เพื่อยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยได้ยื่นเป็นคะแนน Exit Exam ให้แบบอัตโนมัติ นิสิตที่ยื่นดังกล่าวไม่ต้องเข้าสอบ SWU SET ในครั้งนี้อีก



กลุ่มผู้เรียน
(วิชา SWU122)
จำนวน
(คน)
ห้องสอบ อาคาร
B03 61 ห้อง 405 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์
B27 50 ห้อง 405 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์
B1R (B107) 54 ห้อง 1002 อาคารเรียนรวม Learning Tower
B1U (B110) 46 ห้อง 1002 อาคารเรียนรวม Learning Tower
B31 54 ห้อง 303W อาคารเรียนรวม Learning Tower
B1V (B111) 49 ห้อง 303W อาคารเรียนรวม Learning Tower
B17 49 ห้อง 403W อาคารเรียนรวม Learning Tower
B29 49 ห้อง 403W อาคารเรียนรวม Learning Tower
B15 (B108) 52 ห้อง 402E อาคารเรียนรวม Learning Tower
B32 48 ห้อง 402E อาคารเรียนรวม Learning Tower
B28 47 ห้อง 403E อาคารเรียนรวม Learning Tower
B33 47 ห้อง 403E อาคารเรียนรวม Learning Tower