ปี พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม : แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ประกาศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งดการเรียนการสอนและสอบในทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางมหาวิทยาลัย

โดยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและการสอบในเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน

กรณีอาจารย์ผู้สอนต้องการการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 02-649-5000 ต่อ 11269

รวมทั้งยกเลิกการฝึกงานทางวิชาชีพนอกสถานที่ในช่วงภาคฤดร้อน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง

•  Line Official : @cosci
•  หรือทาง fb.com/cosciswunews


ประกาศวิทยาลัยฯ เครื่องมือการจัดการสอนออนไลน์


◆ ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม#COVID19#COSCISWU #ทีมมศว