ปี พ.ศ. 2562

รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สำหรับนิสิตที่สนใจเพื่อเก็บหน่วยกิตวิชาเรียนในหมวดเลือกเสรี สามารถติดต่อขอลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2562 ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ) เวลา 08.30-16.30 น.


[ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ]

1. นิสิตติดต่อขอรับใบลงทะเบียนเลือกเสรี กรอกข้อมูล และให้อาจารย์ประจำวิชาลงนามอนุมัติ แล้วนำมายื่นลงทะเบียนในฝ่ายวิชาการ

2. หลังจากยื่นใบลงทะเบียนเลือกเสรีแล้ว นิสิตจะต้องเข้าลงทะเบียนเพิ่ม-ลด​ในระบบ Supreme ภายในวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ให้เรียบร้อย


หากรายวิชาใดมีผู้ลงทะเบียนเรียนครบตามกำหนดแล้วจะปิดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีในรายวิชานั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 02-649-5000 ต่อ 11269 หรือ 11270

หมายเหตุ : รายวิชาเสรีทั้งหมดนี้เปิดรับเฉพาะนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเท่านั้น

#COSCISWU #ทีมมศว