ปี พ.ศ. 2562

[ประกาศ] รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายละเอียด

  • ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง (1) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (2) ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา ตามรายละเอียดนี้

เงื่อนไขสำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก

  • เป็นผู้เสียสละเวลา มีจิตอาสาในการทำงานกับอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อสารสังคม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมอบหมายให้
  • นำเสนอผลงานตามแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตามลิงค์ด้านล่าง หรือไฟล์ในหน้าดาวน์โหลดเอกสาร) โดยจะสัมพันธ์กับการรับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิต ซึ่งแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด งวดละ 10,000.-บาท ตามประเภทของทุน
  • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องการแต่งกาย และความประพฤติที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
  • นิสิตผู้ที่ได้รับทุนจะต้องช่วยงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 
  • หากนิสิตผู้ได้รับทุนพ้นจากสภาพนิสิตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม นิสิตจะต้องชดใช้ทุนคืนเต็มจำนวน

เอกสารเพิ่มเติมที่นิสิตต้องส่ง

  • 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • 2.สำเนาบัตรนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
  • 3.สำหน้าหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่นิสิตใช้จ่ายค่าเทอมเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
  • โดยให้นิสิตนำมายื่นและกรอกเอกสารเบิกเงินทุนการศึกษาได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดแบบรายงานการปฏิบัติงานฯ