ปี พ.ศ. 2562

The 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ และ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดงาน "The 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019"

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งนำเสนอผลงาน และจัดแสดงงานสร้างสรรค์ทางด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สื่อ และศิลปะ โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบันต่างๆ กว่า 40 สถาบันทั่วโลก รวมทั้งเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมโดยกิจกรรมจัดขั้นทั้ง 2 วัน

ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร