ปี พ.ศ. 2565

COSCI x ชุมชนมีดี @ยโสธร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา..

คณาจารย์และนิสิต วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้ลงพื้นที่เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีการบูรณาการองค์ความรู้ของวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การผลิตสื่อ สู่การบริการวิชาการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน จนนำไปสู้การทำนุบำรุงโดยการถ่ายทอดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน

ณ จังหวัดยโสธร

ซึ่งนิสิตได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารผ่านการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร

ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ การทำนุบำรุง

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ในรูปแบบการทำงานร่วมกันกับชุมชน ในการค้นหาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาที่ต้องการได้รับการฟื้นฟู และนำเสนอผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดำเนินการโดย.. 
ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ