ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” 2

ขอแสดงความยินดีกับ

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

นิสิตวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

ผลงานวิจัย การศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบ Marketplace กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คว้า 1 รางวัลได้แก่- รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 เหรียญทอง

สมาชิก
นายภูมิภัทร อภิวรรณศรี
นายจิรภัทร นาคสนอง
นายณัฐวรรธก์ ดิตถะวิโรจน์

ที่ปรึกษา
อาจารย์สิทธิชัย วรโชติกำจร
อาจารย์พัชราภรณ์ วรโชติกำจร

ขอขอบคุณรางวัลจากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ