ปี พ.ศ. 2567

นิสิตวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ขอแสดงความยินดีกับ

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์
นิสิตวิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

ผลงานวิจัย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และสถานที่จัดแสดงในกรุงเทพมหานคร คว้า 2 รางวัล ได้แก่

- รางวัลระดับดี การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ถ้วยรางวัล

- รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 เหรียญทอง

สมาชิกนางสาวณัฐสินี พีชาพันธุ์

นางสาวกัญญภรณ์ จารุรักษา

ที่ปรึกษาอาจารย์อัญชนา กลิ่นเทียน

ขอขอบคุณรางวัลจากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.).

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ