ปี พ.ศ. 2563

[Service] ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการสตูดิโอ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1

นิสิตสอบถามห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ (พี่อาร์ม ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยฯ) ตามวัน / เวลาที่นิสิตมีความประสงค์จะขอใช้ หากยังว่างให้แจ้งวันที่ต้องการใช้ห้องกับเจ้าหน้าที่ เพื่อลงตารางห้องไว้

ขั้นตอนที่ 2

กรอกแบบฟอร์มขอยืมคุรุภัณฑ์ถ่ายภาพสตูดิโอ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือดาวน์โหลดผ่านทาง http://cosci.swu.ac.th/download

ขั้นตอนที่ 3

นิสิตนำแบบฟอร์มฯ ที่กรอกรายละเอียด ให้ อาจารย์ประจำวิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 4

แนบรายละเอียดและเอกสารต่างๆ ประกอบ ดังนี้ :

• Theme การถ่ายหรือแนวคิดที่จะถ่ายงานนั้นๆ
• รูป Reference หรือรูปตัวอย่างงานที่จะถ่ายในสตูดิโอ (ควรใกล้เคียงกับงานที่จะถ่ายจริงมากที่สุด / สำคัญต้องมี)
• แผนผังการจัดไฟสตูดิโอ (หาจาก Google ได้ /สำคัญต้องมี)
• รายชื่อช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ

ขั้นตอนที่ 5

ส่งแบบฟอร์มฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการสตูดิโอ

. . .

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• ฝ่ายบริการสื่อ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• 02-649-5000 ต่อ 11271 (ในวันและเวลาราชการ)