ปี พ.ศ. 2564

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศ เรื่อง ทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา
บัดนี้...ทางฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครเข้ารับขอทุนฯ และ คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จึงดำเนินการประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 >>> ตามเอกสารแนบ

นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาให้เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรนิสิต 1 ชุด
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพานิช 1 ชุด (บัญชีเดียวกับที่จ่ายค่าเทอม)
4. กรอกเอกสาร Vendor และแสกนส่งกลับมา (รายละเอียดดังตัวอย่างแนบ)
โดยให้นิสิตผู้ที่ได้รับทุนเซ็นสำเนาถูกต้องทุกชุดลงบนเอกสารข้อ 1-3 โดยไม่ต้องลงวันที่ และให้ดำเนินการส่งเอกสารทุกชุดกลับมาที่ E-mail : coscischolarship@gmail.com

 
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 02-259-2343 ติดต่อพี่หวาย/พี่ชีต้าร์