ปี พ.ศ. 2566

โครงการบริการวิชาการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ.นครนายก

โครงการบริการวิชาการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ.นครนายก

นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ในรายวิชาการวางแผนและกลยุทธ์​การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว​ และ อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว

ลงพื้นทีเพื่อเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชนไทยพวน วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและบูรณาการสำหรับการผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว ณ ชุมชนไทยพวน อ.ปากพลี จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2566

ดำเนินโครงการโดย อ.ดร.ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ และ อ.รัตนวดี เศรษฐจิตร และฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม COSCI SWU