ปี พ.ศ. 2566

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท วิชาเอกสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท วิชาเอกสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2566

สร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร เป็นผู้นำที่มีความรู้ มีทักษะ คิดวิเคราะห์ และพัฒนาด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารสามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ก.ค. 2566

ผ่านทาง https://admission.swu.ac.th