ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 65 รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (ID และ PASSCODE : ZOOM)

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 65 รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ

3 วิชาเอก 10 ที่นั่ง

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ มีผลสอบ GED  หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ/มีผลสอบ GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ด้านการแสดง การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4. มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นไปตามที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2. การสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์

วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ มีผลสอบ GED  หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ/มีผลสอบ GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดง การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ด้านการแสดง การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4. มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นไปตามที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2. การสอบปฏิบัติการแสดง (Audition) ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. การสอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

4. การนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์  

วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3 ที่นั่ง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) หรือ โรงเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือ โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ โรงเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ มีผลสอบ GED  หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ/มีผลสอบ GED ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ หรือ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันหรือเป็นที่ยอมรับที่สอดคล้องกับวิชาเอก ในระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

4. มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นไปตามที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2. การสอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. การนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์


รหัสห้องสอบ Application zoom วันที่ 4 มิถุนายน 2565
วิชาเอก Meeting ID Passcode
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 884 4468 4246 657191
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 846 3909 7767 778852
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล832 5456 5868750094