ปี พ.ศ. 2564

คณาจารย์และนิสิตเยี่ยมชมนิทรรศการ “สืบ-สร้าง-สุข “ และ นิทรรศการ New me new media #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม

คณาจารย์และนิสิต วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ได้เยี่ยมชม..นิทรรศการ “สืบ-สร้าง-สุข “ และ นิทรรศการ "New me new media" #พลังสื่อเปลี่ยนสังคม

ในวันที่ 23 มี.ค. 2564 ที่จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

ในนิทรรศการ “สืบ-สร้าง-สุข” จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ที่อาจนำไปสู่โรค NCDs (non-comunicable diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ และ

นิทรรศการ New me new media จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้สื่อในชีวิตประจำวันของคนไทย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อรับมือกับสื่อที่อยู่รอบตัวเรา