ปี พ.ศ. 2563

[บริการวิชาการฯ] ข้อควรปฏิบัติในการดูแลและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

สำหรับท่านที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวท่าน.. ทราบหรือไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุ คือ การหกล้ม ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายและมีอันตรายมากกว่าวัยอื่นๆ

3 ข้อที่ควรปฏิบัติในการดูแลและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ รวมทั้งการปฏิบัติในเบื้องต้นเมื่อผู้สูงอายุหกล้ม มีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลย..


• Information :
ดร.ศศินันทร์ วาสินพยาบาล
ชำนาญการพิเศษสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

อาธร สิทธิสาร
หน่วยสื่อสารองค์กรงานบริหารทรัพย์สิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว


• Announcer :
ชัชนันท์ สงมา
ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

• Motion Infographic & Video Editor:
อ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
วิชาเอกกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ