ปี พ.ศ. 2562

[Update] วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS62 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 4 : แอดมิชชัน


เปิดรับสมัคร

• 9-19 พฤษภาคม 2562 ทาง https://student.mytcas.com

ในรอบนี้ สามารถยื่นได้สูงสุด 4 อันดับ ในทุกสาขาวิชาของทุกมหาวิทยาลัยที่ประกาศรับสมัคร
ขอให้ผู้สมัครศึกษากระบวนการและวิธีการยื่นคัดเลือกจากทาง ทปอ. ต่อไป

เข้าสู่ระบบรับสมัครของ ทปอ.

. . .

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

เกณฑ์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จาก ทปอ.)
สถิติคะแนนสูง-ต่ำ TCAS รอบที่ 4 จากระบบ myTCAS

. . .

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
•  จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร

. . .

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

•  วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์

•  วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

- เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก

•  วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

• วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

- เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
- มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก 

. . .

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก• แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 


จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 4)

สาขาวิชา รวม
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 10
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 30
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 30
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 10
รวม 80

. . .

สถิตคะแนนเฉลี่ยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

สาขาวิชา ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 21,389.2600 19,658.4429 19,724.6568
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 20,135.8067 18,996.1971 19,016.2900
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 19,716.6417 18,446.4278 19,910.2984
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม - - -

. . .

รายละเอียดเพิ่มเติม

     

. . .

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

• ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
• Facebook : COSCI SWU
• Twitter : @cosciswu
• Line : @cosci