ปี พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศษฐศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Content Master จากโครงการ The Stock Master SWU 2023

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศษฐศาสตร์
หลักสูตรร่วมผลิต ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวชวัลพัชร์ ทรัพย์สรณ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Content Master และได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท

จากโครงการ The Stock Master SWU 2023