ปี พ.ศ. 2562

นิสิตการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย

นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนคนเก่ง" ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2562 โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานผู้ส่งรายชื่อ