ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ตามที่นิสิตวิทยาลัยนัวตกรรมสื่อสารสังคม ได้สมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ที่ผ่านมา...บัดนี้ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ดำเนินการคัดเลือก
และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบ Download