ปี พ.ศ. 2562

[MOU] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data บนโลก Social Media ของไทย มาประยุกต์และปรับใช้ในรายวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ในอนาคต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)