ปี พ.ศ. 2562

[#CEF2019] Infinite Gravity : COMMU Thesis Exhibition

[#CEF2019 - COSCI Thesis Exhibition Festival 2019]


Infinite Gravity : COMMU Thesis Exhibition

นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

พบกับผลงานการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ ระบบจัดการงานบนคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 18 ผลงาน


14 - 15 พฤษภาคม 2562
10.00 น. - 20.00 น.
ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G (หน้า Sephora) Siam Center


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/COMMUThesisExhibition


#InfiniteGravityExhibition 
#COSCISWU #ทีมมศว