ปี พ.ศ. 2564

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
*โดยมีคุณสมบัติตามาหลักเกณฑ์ดังรายละเอียดเอกสารแนบ https://bit.ly/3youQYX

1. ประเภททุน 

1.1 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000.-บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

1.2 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสาจำนวน  21 ทุน ทุนละ 20,000.-บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หลักฐานประกอบการสมัคร

1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัครด้วยกาวเท่านั้น) จำนวน 1 รูป
3) สำเนารายงานเกรด (Transcript ) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4) สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6) สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8) หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
9) สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
10) เอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
11) แฟ้มรวบรวมผลงาน หลักฐานหรือสำเนาหลักฐานในการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเหตุ : ข้อที่ 8 และ 9 ยื่นเฉพาะกรณีนิสิตผู้ประสงค์ขอรับทุนทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิต ที่มีความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้น

สถานที่รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

1) รับใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ( https://bit.ly/3y77vLl ) หรือที่พี่หวาย และ
พี่ชีต้าร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 อาคาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

2) ยื่นใบสมัครได้ที่ พี่หวาย และพี่ชีต้าร์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 อาคาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ ทาง E-mail : coscischolarship@gmail.com 

ติดต่อสอบถามที่ได้ที่
เบอร์วิทยาลัย : 02-259-2343
เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 11266, 11268

**หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.