หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ)

   เอกสาร ‘มคอ.2’

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
DB501 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN DESIGN T3_DB501_1_60 T5_DB501_1_60
DB511 INNOVATION AND TECHNOLOGY IN DESIGH FOR BUSINESS T3_DB511_1_60 T5_DB511_1_60
DB522 BUSINESS PERSPECTIVE T3_DB522_1_60 T5_DB522_1_60

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
DB512 THAI IDENTITY AND DESIGN FOR BUSINESS T3_DB512_2_60 T5_DB512_2_60
DB513 DESIGN STUDIO FOR BUSINESS T3_DB513_2_60 T5_DB513_2_60
DB521 SEMINAR IN CONSUMER INSIGHT T3_DB521_2_60 T5_DB521_2_60

   NO DATA

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ