[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

0
543

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตฯ ขั้นที่ 1 ใน TCAS รอบที่ 5 เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 

 ห้องสอบสัมภาษณ์

 • ทั้งสามสาขาวิชารายงานตัวที่ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) โดยผู้ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์สามารถมารอเพื่อเรียกขึ้นห้องสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น.
 • ห้องรอสอบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ ที่ชั้น 9 และ 10 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

 • ข้อมูลผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัคร (พิมพ์จาก http://admission.swu.ac.th)
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน (ตัวจริงและสำเนา)
 • ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) 6 ภาคเรียน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (รวมรวมผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์)

 

 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร 2 ภาษาได้
 • แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารสำคัญในรอบสอบสัมภาษณ์ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และผลงาน / กิจกรรม ที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัคร รวมทั้งพัฒนาการและความสนใจในวิชาเอกที่จะเข้าศึกษา รวมทั้งกิจกรรมจิตสาธารณะทั่วไป

 

หมายเหตุ

 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ : 25 กรกฎาคม 2561
 • รายงานตัว : 26-30 กรกฎาคม 2561 ทาง http://istart.swu.ac.th/swu/istart/

 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

   ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

หากผู้ใดไม่เข้าสอบฯ ตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีผู้เข้าสอบไม่นำหลักฐานตามที่ กำหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้