[ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์] ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ (โครงการส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0)

0
103

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เทคนิคการสร้างข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในการนี้ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในโครกาารดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/f9pPW9 ภายในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้

 

   สมัครเข้าร่วมโครงการฯ     ดาวน์โหลดประกาศ